Vilkår for brug af s.dk

Nærværende forretningsvilkår gælder for boligsøgende, der fx skriver sig på venteliste til og ansøger boliger på s.dk.

S.dk ejes og drives af UBSBOLIG A/S, og navnet anvendes således som synonym for UBSBOLIG A/S i relation til alle de serviceydelser, der tilbydes via internetportalen www.s.dk.

Oprettelse af profiler (logins) på s.dk

Når du opretter en profil på s.dk, indgår du en aftale om at blive bruger af de serviceydelser, som udbydes af s.dk.

Aftalens parter er brugeren (den person, der opretter profilen) og UBSBOLIG A/S, Indstillingsudvalg som benytter s.dk. Brugeren er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af hjemmesiden www.s.dk.

Ved oprettelse af en profil skal brugeren oplyse brugerens fulde navn og e-mailadresse.

Ved ændringer i navn eller e-mailadresse har brugeren pligt til at opdatere sin profil på www.s.dk, så alle stamdata altid er korrekte.

Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med ventelisteopskrivninger

På s.dk kan du som boligsøgende skrive dig på venteliste til en lang række boliger.

Når du skriver dig på venteliste og/eller søger boliger hos de pågældende indstillingsudvalg eller boligudbydere, accepterer du,

 • at dine oplysninger videregives til de indstillingsudvalg eller boligudbydere, der har ansvaret for indstillingen/tildeling til de boliger, du har søgt,
 • at det er dit eget ansvar at sikre, at de afgivne oplysninger altid er korrekte,
 • at indstillingsudvalg eller de administratorer, de har antaget, eller boligudbydere, behandler oplysningerne og vurderer, om du er berettiget til at modtage boligtilbud, samt hvilken placering du skal have på en evt. ventelisteliste, og
 • at de berørte indstillingsudvalg eller boligudbydere har lov til at kontrollere de oplysninger, du har afgivet.

Det er dig som boligsøgende, der er ansvarlig for at vedligeholde dine personlige oplysninger, ligesom ansvaret for verificering af dine oplysninger påhviler de enkelte indstillingsudvalg eller boligudbydere. S.dk er derfor ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Oplysningerne vil aldrig blive videregivet uden dit samtykke til andre end indstillingsudvalg eller boligudbydere og deres administratorer, som du har søgt bolig hos. S.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Du kan til enhver tid selv slette alle de oplysninger, vi har registreret om dig, ved at slette din profil på www.s.dk.

Vil du vide mere? Læs vores privatlivspolitik for behandling af dine personoplysninger på https://www.ubsbolig.dk/da/Persondata

Elektronisk kommunikation

Ved oprettelse af en profil indgår du som bruger samtidig en aftale med s.dk om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra s.dk til din brugerprofil kan sendes til den e-mailadresse, som du har registreret på din profil.

Meddelelser mv., du modtager på den oplyste e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.

Øvrige vilkår for brug af s.dk

Behandling af oplysninger

Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:

 • Når du logger dig ind på www.s.dk.
 • Når du ansøger om at komme i betragtning til en bolig.
 • Når du skriver dig på venteliste til boliger. 

Vi foretager statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om login, boligsøgning m.v. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer eller profiler. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedring af s.dk.

Vil du vide mere? Læs vores privatlivspolitik for behandling af dine personoplysninger på https://www.ubsbolig.dk/da/Persondata.

Ajourføring af oplysninger

Vi foretager periodisk kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores database er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af s.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan s.dk ikke benyttes fuldt ud. Se venligst din browsermanual for yderligere oplysninger, eller 'Hjælp'-funktionen i browseren for at læse mere om disse funktioner. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du muligvis ikke anvende de elektroniske blanketter på hjemmesiden fuldt ud.

Udsendelse af e-mails til dig

S.dk forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af servicer, ændringer af vilkår og nye tiltag på s.dk. Ligeledes forbeholder s.dk sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende. E-mails fra s.dk kan indeholde informationer om servicer og ydelser, der tilbydes fra tredjemandsleverandører såvel som samarbejdspartnere. Din e-mailadresse vil dog under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand.

Support eller reklamation

Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af s.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser vi til UBSBOLIG A/S.

Ansvarsfraskrivelse

S.dk påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om e-mailadresse og/eller telefonnummer samt andre informationer er korrekte. S.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra boligsøgende til udlejer eller fra udlejer til boligsøgende skulle vise sig at være forgæves, hvad end årsagen måtte være.

Hverken s.dk, indstillingsudvalg eller andre boligudbydere, der bruger platformen, påtager sig ansvar ved ændringer i forhold til de udsendte tilbud, hvad enten disse er forårsaget af førnævnte eller ej. Dette gælder således, men ikke afgrænset til, ændringer i pris eller kvadratmetertal mellem det opgivne på hjemmesiden og det faktiske. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor parterne er nødsaget til at trække et udsendt tilbud tilbage.

S.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved brugernes anvendelse af de serviceydelser, der stilles til rådighed på s.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er s.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er s.dk, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos s.dk.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af s.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af s.dk.
 • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for s.dk's kontrol.

Misligholdelse

S.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til s.dk, så du kan få vejledning i og forklaring af korrekt brug af s.dk.

Ophavsret

UBSBOLIG A/S forbeholder sig fuld ophavsret til alt materiale og alle informationer på www.s.dk med forbehold for de informationer, der findes i de individuelle boligannoncer. Informationer, tekster og oplysninger på denne hjemmeside må hverken kopieres, videregives eller anvendes offentligt uden skriftlig accept fra UBSBOLIG A/S.

Ændring af vilkår

S.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår.